Den organiserade entreprenören - företagsinkubatorers förutsättningar och effekter

Tvärtemot gängse individcentrerade och avgränsade syn på entreprenörskap, är det organiserade entreprenörskapet på stark frammarsch i samhället. Entreprenörer inordnas allt mer i ett organisatoriskt sammanhang, som många vill vara med och forma. Detta forskningsprojekt inriktas på ett tydligt och utbrett exempel på den tilltagande organiseringen av entreprenörskap: många nystartade entreprenörsföretag ingår idag i företagsinkubatorer. Det vill säga de är formella medlemmar av en organisation som ska bidra till deras utveckling. I konkurrensen mellan lärosäten, regioner och stater är inkubatorn på stark tillväxt, och främjar också sina företags utveckling. Paradoxalt nog vet vi förhållandevis lite om hur inkubatorer försöker organisera sina verksamheter och medlemmar, hur organiseringen varierar mellan inkubatorer, samt om dess förutsättningar och effekter. Projektet syftar till att bidra med kunskap om entreprenörskapets framväxande organisering genom att 1) beskriva och jämföra inkubatorers organiseringsförsök, 2) behandla organiseringens förutsättningar och effekter på entreprenörsföretagen. Projektet använder grundläggande organisationselement för att analysera organiseringen och dess variation. Det uppmärksammar även att inkubatorer har speciella förutsättningar för organisering genom att medlemmarna är organisationer istället för individer. Genom att samla och jämföra kvalitativa data om sex inkubatorer behandlar projektet även organiseringens påverkan på företagens utveckling.