Foto Markus Marcetic

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 på en miljon kronor, för sina vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten.

Föremålet för professor Jänterä-Jareborgs forskning är den internationella familjerätten och hon har framför allt fokuserat på en analys av sambandet mellan de tre regelkomplexen avseende domsrätt, lagval samt erkännande och verkställighet. Eller med andra ord domstols internationella behörighet, val av tillämplig rättsordning samt verkan av utländska avgöranden.

Hon påvisar hur lagvalssystemet har omintetgjort syftet bakom de allt vanligare tvingande civilrättsliga reglerna till skydd för så kallad svagare part. Hon visar också på hur ett bristande samspel mellan erkännanderegler och lagvalsregler kan inbjuda till kringgående av begränsningar i erkännande och verkställighet av utländska underhållsavgöranden.

Maarit Jänterä-Jareborg gör en kritisk analys av utvecklingen mot en europeisk internationell familjerätt utifrån bakgrunden att ländernas rättsordningar kan befinna sig på olika utvecklingsstadier. Hon har aktivt deltagit i den europeiska debatten om utvecklingen av familjerätten i EU och utgjort en föregångare i Norden på detta område. Hennes skrifter har haft inflytande på utvecklingen.

Maarit Jänterä-Jareborg i talarstolen.
Professor Maarit Jänterä-Jareborg vid föreläsning under prisceremonin. Foto Markus Marcetic.

Utdelningen av det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 skedde vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 30 maj.

Maarit Jänterä-Jareborg
Professor Maarit Jänterä-Jareborg är född 1954. Hon tog sin juris kandidat- och licentiatexamen i Helsingfors. Efter avlagd doktorsexamen i Uppsala 1989 på en avhandling med titeln ”Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt-privaträttslig studie” har hon främst varit verksam vid Uppsala universitet, parallellt med ett omfattande internationellt arbete. År 1998 utsågs hon till professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, där hon fortfarande är verksam. Hon är sedan 2005 ledamot av Kuratoriet för Haagakademien i internationell rätt, utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten och sedan 2008 utländsk ledamot av Finska Vetenskapsakademien.

Maarit Jänterä-Jareborg, UU