Uppföljning och rapportering

Stiftelsen kan när som helst komma att göra stickprov och då begära in styrkt underlag för pågående forskningsprojekt och användandet av beviljade medel.

Slutrapport

Ett anslag ska slutrapporteras till stiftelsen senast tre månader efter det att anslagsperioden löpt ut. Rapport på svenska inlämnas digitalt via ”min sida”. Projektansvarig/huvud­sökande ansvarar, i förekommande fall, även för redovisning av indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH).

Slutrapporten ska innehålla:

  • populärvetenskaplig sammanfattning av projektet och resultaten
  • vetenskaplig redogörelse om projektet och forsknings­resultaten
  • ekonomisk redovisning av hur beviljade medel använts med kommentarer om eventuella avvikelser
  • publikationsförteckning.

Tryckning. Anslag som helt eller delvis resulterar i en tryckt publikation (antologi) ska förutom ovanstående slutrapport inlämna minst två exemplar av den tryckta publikationen till stiftelsen tillsammans med en specifikation över den totala publikationskostnaden.

Torsten Söderbergs Stiftelse ska alltid omnämnas i publikationen, till exempel i förord, på tryckortssida eller i kolofon. 

Delrapport

Fleråriga anslag ska delrapporteras inför nästkommande utbetalning. Delrapporten inlämnas på svenska via ”min sida” och ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning för projektet, en ekonomisk redovisning av de beviljade medlens användning samt en redogörelse över den fortsatta tidsplanen.