Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader (fr.o.m. 2019)

Bidrag till indirekta kostnader för administration och annan stödverksamhet (overhead) och direkta kostnader för lokal ska inte inkluderas i budgeten i ansökan till stiftelsen. Beräkning av dessa bidrag gör stiftelsen själv utifrån uppgifter i ansökan och underlag från lärosätet eller dylikt.

Policy för anslag beviljade 2015 till och med 2018 finns här.

Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader beviljas endast för forskare som ska nyttja tjänsterum och administration vid ett lärosäte (universitet eller högskola). Bidraget ska avse kostnader för forskaren på lärosätet. Påslag görs schablonmässigt av stiftelsen i efterhand. För forskningsinstitut, museer och andra organisationer utgår inget påslag.

Medicin

Stiftelsen beviljar vanligen ramanslag inom området medicin. För det fall att bidrag till indirekta kostnader ska tas ut ska detta tas inom ramen för det beviljade anslaget. Bidraget till indirekta kostnaderna kan variera från fall till fall i enlighet med ansökningarna. Det får dock inte uppgå till mer än 20 procent av beviljat anslag. Bidrag till direkta lokalkostnader beviljas inte.

Ekonomi, rättsvetenskap och övrigt

Vid stipendiefinansiering beviljas ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 60 000 kronor per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kronor per år och heltidsforskare.

Vid finansierad tjänstgöringstid som understiger heltid sker omräkning av dessa belopp. För professorer och forskare med utökad forskning i sin tjänst, till exempel på grund av nedsatt undervisningsskyldighet, kan dessa bidrag reduceras.

Det beviljade bidraget får lärosätet använda fritt mellan posterna indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader.

Administrations- och lokalkostnader som inte rekvirerats inom tre månader efter det år de avser återgår till stiftelsen.

Forskningsrelaterade kostnader och projektanslag

Projektanslag och anslag till forskningsrelaterade kostnader rekvireras av huvudsökande och utbetalas till anslagsförvaltaren, inte direkt till forskaren. Anslagsförvaltaren får inte dra indirekta administrationskostnader eller direkta lokalkostnader på dessa anslag.

Särskilda satsningar

Vid särskilda större satsningar beslutas eventuella bidrag från fall till fall.

Redovisningen enligt SUHF-modellen

Redovisning av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen ska inges till stiftelsen endast vid förfrågan.