Om donatorerna

Makarna Torsten och Wanja Söderberg beslutade personligen om Torsten Söderbergs Stiftelses inriktning och gav av sitt privata kapital för att möjliggöra dess verksamhet.

Om donatorerna

Donatorerna generalkonsul Torsten Söderberg och Wanja f. Aminoff föddes båda i Stockholm, år 1894 respektive 1899.

Torsten var äldste son till Olof A. Söderberg, ordförande för familjeföretaget Söderberg & Haak, Sveriges största järngrossist. Olof A. var även en av grundarna av Handelshögskolan i Stockholm, initiativtagare till bland annat till SPP, norsk generalkonsul, disponent för Stora Kopparberg och hade en lång rad andra uppdrag i det offentliga och i näringslivet. Torstens mor Otilia var dotter till bokbindaren Peder (f. Moses) Herzog som kom till Stockholm år 1859 från storhertigdömet Hessen. I Sverige grundade han företaget P. Herzog & Söner som vid förra sekelskiftet var Skandinaviens största inom bokbinderi och tillverkning av kontorsvaror.

Wanjas far var överstelöjtnanten Iwan T. Aminoff, även författare av krigs- och äventyrsromaner och pionjär inom science fiction- och kriminalgenren (signaturen Radscha). Wanjas mor hette Olga, född Wallerstedt, handlardotter från Karlstad.

Torsten och Wanja gifte sig år 1920 och bosatte sig i Stockholm. När Torsten var 32 år gammal flyttade makarna till Göteborg. Torsten, som vid den tidpunkten suttit i styrelsen för Söderberg & Haak i nio år och varit vice vd i fem år, tillträdde som chef för företagets omfattande Göteborgsverksamhet. Torsten var reservofficer och jur.kand. med fullgjord tingstjänstgöring.

Makarna Söderberg förblev i staden fram till Torstens bortgång 1960. Han kom att stärka Söderberg & Haaks verksamhet där genom företagsförvärv och kontinuerlig sortimentsutveckling. Han hade således ett eget pastorat att sköta samtidigt som han som ägare i paritet med sin yngre bror Ragnar behöll sitt inflytande över och övergripande ansvar för Söderberg & Haaks omfattande verksamhet. Torsten blev en uppskattad person i affärslivet och var bland annat ordförande i Göteborgs Köpmansförening, vice ordförande i Handelskammaren och ledamot av Hamnstyrelsen. Han var generalkonsul för Rumänien och var bland annat president i Göteborgs Rotaryklubb och ordförande i Börssällskapet.

Wanja, som konverterat till katolicismen, var starkt engagerad i det katolska församlingsarbetet och ordförande i det lokala Röda korset. Hon var även vice ordförande i kommunalnämnden i Kållered. År 1938 köpte makarna fastigheten Sporred Tvärgården i Kållered, där sönerna Olof, Tomas och Edvard växte upp.

Torsten Söderberg var mycket intresserad av släkthistoria, företagshistoria och bibliografi. Makarna delade intresset för kultur och konst. Torsten var under tio år ordförande för föreningen Röhsska konstslöjdmuseets vänner och satt i styrelsen för Röhsska konstslöjdmuseet. Makarna hyste en stark medkänsla med de drabbade grannfolken under andra världskriget och sju finska krigsbarn togs emot i Sporred Tvärgården. Även en familj som flytt från Danmark bodde i familjens våning på Götabergsgatan i Göteborg.

Då Torsten Söderberg mot slutet av sitt liv blev sjuk företräddes han i diskussionerna om stiftelsebildningen huvudsakligen av Wanja. I dessa deltog även barnen aktivt.

Artikel ur Dagens Nyheters förstasida 13 maj 1960. Bilden är beskuren.

Vad ville donatorerna?

För Torsten och Wanja Söderberg var syftet med donationen i maj 1960 filantropisk. Genom att skänka delar av sin privata förmögenhet ville de stärka Sverige och forskningen inom företrädesvis tre huvudområden. De beslutade att deras stiftelse skulle ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Torstens yngre bror Ragnar Söderberg grundade samtidigt en stiftelse med identiska stadgar. Nyheten om de två nya stiftelserna gav stort eko på förstasidorna i den dåtida rikspressen.

De tre huvudområdena valdes eftersom Torsten Söderberg var jurist, brodern Ragnar diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm medan medicinsk forskning var av gemensamt intresse. Ytterligare ett område var aktuellt i diskussionerna, kulturell forskning. Torsten Söderbergs Stiftelse har under åren stöttat forskning inom humaniora och närliggande områden. Formuleringen ”företrädesvis” ger visst utrymme för satsningar på andra områden än de tre uppräknade, något som även i tvärvetenskapens tidevarv kan vara en fördel.

Vad bestod donationen av?

Torsten och Wanja Söderbergs donation till stiftelsen utgjordes av 20 000 av deras stamaktier i förvaltningsaktiebolaget Ratos.

Ratos var moderföretag till det tidigare familjeföretaget Söderberg & Haak och hade år 1954 börsnoterats under namnet Ratos (Ra som i Ragnar, to som i Torsten och s som i Söderberg). Torsten och Wanja Söderbergs donationshandlingar dagtecknades den 5 maj 1960, ett datum med familjekoppling. Långt tidigare, den 5 maj år 1866 inregistrerades handelsbolaget Söderberg & Haak, som skulle komma att utvecklas till Sveriges största järngrossist. Grundare av Söderberg & Haak var Per Olof Söderberg, Torstens farfar. Han var född i Åmål 1836 som son till handlanden Gustaf Söderberg, född 1799. Släktens traditioner inom handeln går längre tillbaka än Söderberg & Haak.

Donatorerna generalkonsul Torsten Söderberg (1894–1960) och Wanja f. Aminoff (1899–1982) har genom sitt initiativ, Torsten Söderbergs Stiftelse, möjliggjort omfattande forskningsverksamhet sedan starten 1960. Stiftelsen har säte i Göteborg i juridiskt hänseende. Stiftelsens kansli ligger i Stockholm på Strandvägen 11.