Professurer

Torsten Söderbergs Stiftelse har donerat professurer till Karolinska institutet, Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Göteborgs universitet samt till Kungl. Vetenskapsakademien. En grundtanke i samtliga fall är att frigöra tid och möjliggöra för en framstående professor att fokusera på sin forskning.

Professurerna är till sin karaktär olika. Vissa professurer är inte tidsbegränsade medan andra, så kallade rotationsprofessurer, innehas av olika professorer med kortare tidsintervall, till exempel fyra år. Professurerna tillsätts av lärosätet eller i förekommande fall av Kungl. Vetenskapsakademien efter utlysning och extern sakkunniggranskning. Flera av professurerna har donerats i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse.