Professurer vid Kungl. Vetenskapsakademien

Donationer och anslag till Kungl. Vetenskapsakademien för att stödja professorstjänster inom medicin och ekonomi.

Vid Kungl. Vetenskapsakademien möjliggör stiftelsen idag en professur i ekonomi, Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i ekonomi, samt fem parallella Torsten Söderberg akademiprofessurer i medicin.

Anslagen till akademiprofessuren i medicin, var och en om 10 miljoner kronor, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området och innehavaren tilldelas 2 miljoner kronor per år i fem år för att möjliggöra forskning på heltid vid ett svenskt lärosäte. Tillsättningen bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.

Stiftelsen har möjliggjort fler, nu avslutade, professurer vid akademien, bland annat tre Torsten Söderberg professurer i medicin, fem Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessurer i medicin samt flera akademiforskartjänster bland annat i ekonomi respektive rättsvetenskap.

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2023

Foto Åsa Hansdotter

Demenssjukdomar, däribland Alzheimer, är ett gigantiskt problem. Enligt prognoserna kommer de som drabbas av demens, där Alzheimer är den vanligaste orsaken, att tredubblas fram till år 2050. Samtidigt sker en positiv utveckling med nya läkemedel som faktiskt kan bromsa sjukdomsförloppet. För fem år sedan identifierades nya, betydligt mer känsliga, tekniker som gör det möjligt att söka i blodet efter fosforylerat tau och amyloid-beta, ämnen som visar att en person bär på Alzheimers sjukdom. Nu är första steget att börja använda denna metod inom specialistvården. Forskargruppen gör även en världsunik studie för att se hur det fungerar att istället ta blodproven inom primärvården, och resultaten pekar mot en revolution för att diagnostisera Alzheimers sjukdom.

Innehavare

Oskar Hansson (pressmeddelande)

Lärosäte

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Period

Juli 2025-juni 2030

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2022

Foto Jacob Sjöman

Sammanlagt finns det 20 000 proteinkodande gener i vår arvsmassa. Det vi vill utforska är hur många olika mönster det finns för hur dessa gener slås på och av och hur ofta det sker. Med nya metoder kommer forskargruppen se den direkta effekten av olika läkemedelssubstanser på ett mycket tidigt stadium, hur de verkar och vilka bieffekter de har. Det kan till exempel leda till att man kan förfina läkemedel för att de ska fungera bättre. Det handlar om grundforskning på mycket hög nivå för att förstå hur arvsmassan kontrolleras och regleras av våra gener men resultaten kan även komma till praktisk nytta.

Innehavare

Rickard Sandberg (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, Institutionen för Cell- och molekylärbiologi

Period

Juli 2023-juni 2028

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019

Foto Stefan Zimmerman.

I vår forskning studerar vi luftvägsinfektioner och söker förstå hur luftvägsbakterier interagerar med sin värd och orsakar sjukdom. Vi har ett särskilt fokus på sjukdomar orsakade av pneumokocker. Pneumokocker är vanligt förekommande i näsan hos friska barn, men de är också den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner såsom öron- och bihåleinflammation, samt till allvarliga infektioner såsom lung- och hjärnhinneinflammation. Forskningen går från basala molekylära mekanismer för hur bakterierna påverkar sjukdomsutveckling och immunsvar, till kliniska och epidemiologiska studier samt antibiotikaresistens och transmission. Forskningen förväntas leda till nya strategier för behandling och prevention.

Innehavare

Birgitta Henriques Normark (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, Institutionen för Mikrobiologi, tumör och cellbiologi

Period

Juli 2021–juni 2026

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2018

Foto Ulf Sirborn.

Vår forskning använder single-cell analys för att upptäcka celltyper och utvecklingslinjer i människans nervsystem. Långsiktigt vill vi kartlägga alla celltyper i hjärnan, och förstå hur de bildas under embryonalutvecklingen. För att åstadkomma detta utvecklar vi teknologier för mycket känslig och noggrann mätning av RNA i enskilda celler, och även för noggrann tvådimensionell kartläggning av geners aktivitet i den embryonala människohjärnan.

Innehavare

Sten Linnarsson (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Period

Januari 2020–december 2024

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2017

Foto Ulf Sirborn.

Forskningen handlar om att förstå hur celler i centrala nervsystemet bildas från stamceller. Vi är framför allt intresserade av de celltyper som dör i patienter med Parkinsons sjukdom. Vi ägnar oss åt grundforskning med målet att förstå fundamentala processer på molekylär nivå. På längre sikt är målet att forskningen ska ha betydelse för sjukdomar som Parkinsons. Förhoppningsvis ska forskningen ge möjligheter att hämma nervcellsdöd eller åstadkomma reparation, så kallad regeneration, i det centrala nervsystemet.

Innehavare

Thomas Perlmann (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Period

Januari 2019–december 2023

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2016

Foto Johan Wingborg.

Syftet med vår forskning är att förstå hur de biljoner bakterier som finns i våra tarmar påverkar vår hälsa. Vi vill gärna betrakta tarmfloran som ett organ med egen arvsmassa och funktioner som våra kroppsegna celler inte klarar av. En viktig komponent är att förstå vilka faktorer som påverkar sammansättningen av tarmfloran där kosten är en viktig faktor. Just nu är vårt stora intresse att undersöka hur tarmfloran är förändrad vid diabetes och hjärtkärlsjukdom samt om denna förändrade tarmflora bidrar till sjukdomsutvecklingen. Om detta är fallet så är nästa steg att förstå hur vi kan stabilisera tarmfloran för att förhindra sjukdom alternativt utveckla nya strategier för att bota sjukdomen baserat på tarmfloran.

Innehavare

Fredrik Bäckhed (pressmeddelande)

Lärosäte

Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, institutionen för medicin

Period

Januari 2018–december 2022

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2015

Foto Gustav Mårtensson.

Vår forskning fokuserar på stamceller i blodsystemet, hur dessa bildar kroppens olika blodceller och immunsystemet, samt vad som händer när de normala stamcellerna ersätts av cancerstamceller och kroppen går från att producera blodceller till att producera leukemi. Forskningen har betydelse vid bland annat stamcellstransplantationer som används för att bota sjukdomar i blod- och immunsystemet. Nybildningen av flera livsviktiga blodceller tar lång tid och genom att identifiera viktiga blodbildande stamceller hoppas vi på att hitta sätt att snabba på produktionen. Ett ännu större problem är återfall i t.ex. leukemi efter en stamcellstransplantation. Genom att ha identifierat stamcellerna som ger upphov till återfall kan vi fokusera på hur man bättre kan eliminera eller neutralisera dessa.

Innehavare

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Period

Januari 2020–december 2024

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2014

Foto Johan Wingborg.

Jag forskar om Alzheimers sjukdom och arbetar med att utveckla metoder för att kunna mäta de biokemiska förändringar som finns i hjärnan via ryggvätske-(likvor)prover och även via blodprover. Målet med forskningen är att förstå de molekylära mekanismerna vid Alzheimer, framför allt vilka förändringar som har störst betydelse för sjukdomsutvecklingen. För att få tillförlitliga data måste denna typ av forskning i slutänden göras direkt på patienter med sjukdomen, i studier där man följer patienter och symptomfria äldre under flera år. Ett viktigt mål är också att kunna använda dessa likvortester för klinisk diagnostik, för att möjliggöra att patienter får en adekvat behandling.

Innehavare

Kaj Blennow (pressmeddelande)

Lärosäte

Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, inst. för neurovetenskap och fysiologi

Period

Januari 2015–december 2019

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2013

Foto Stefan Zimmerman.

Jag är intresserad av kroppens förmåga att förnya celler, både när vi är friska och hur det förändras vid sjukdomar. Ett huvudintresse i min forskningsgrupp är nybildning av celler i den vuxna hjärnan och hur det påverkar våra hjärnors formbarhet och även reaktioner på skador och sjukdom. Mycket av vår forskning syftar till att öka vår förståelse av hur celler i kroppen fungerar på ett ganska basalt plan. Men vi är också alltid intresserade av hur cellers funktion påverkas vid sjukdomar och att finna kunskap som kan leda till nya insikter om sjukdomsprocesser, vilket behövs för att utveckla nya behandlingar.

Innehavare

Jonas Frisén (pressmeddelande)

Lärosäte

Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Period

Januari 2014–december 2018

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2012

Foto Ulf Sirborn.

Syftet med forskningen är att beskriva varför vi kan uppleva vår omgivning och olika typer av känsel, samt att utveckla nya avancerade gentekniska metoder. En förhoppning är att också skapa djupare kunskap om underliggande mekanismer vid smärttillstånd. Forskningen innebär utveckling av en teknologisk plattform som gör det möjligt att förstå aktivitetsbaserade kopplingar mellan nervceller och därmed öka vår kunskap om alla typer av fysiologiska och patofysiologiska (sjukdomspåverkade) processer i hjärnan.

Innehavare

Patrik Ernfors

Lärosäte

Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Period

Januari 2013–december 2017

Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2007–2011

Foto Thomas Wingstedt.

Mellan 2007 och 2011 gav Torsten Söderbergs Stiftelse gemensamma anslag med Ragnar Söderbergs stiftelse till Kungl. Vetenskapsakademien för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder.

Innehavare 2011

Lars Nyberg, professor i neurovetenskap, Umeå universitet

Innehavare 2010

Ole Kiehn, professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet

Innehavare 2009

Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik, Göteborgs universitet
Mats Wahlgren, professor smittskydd, speciellt parasitologi, Karolinska Institutet

Innehavare 2008

Christer Betsholtz, professor i tumör- och vaskulärbiologi, Karolinska Institutet

Innehavare 2007

Nils-Göran Larsson, professor i mitokondriell genetik, Karolinska Institutet

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi

Foto Fredrik All.

Donation till Kungl. Vetenskapsakademien för inrättandet av en professur i ämnet ekonomi i vid bemärkelse. Professuren ska innehas i perioder av cirka fyra år. Akademiens klass för samhällsvetenskaper ansvarar för professuren och utser en arbetsgrupp. Vid utlysning inbjuds svenskt lärosäte med ekonomisk forskning att nominera två kandidater.

Donation

25 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2007

Ämne

Ekonomi

Innehavare

Per Krusell (2019–2023), pressmeddelande,
professor i nationalekonomi, inst. för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Tidigare innehavare

Per Strömberg (2014–2017), pressmeddelande
professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Torsten Persson (2010–2013)
professor i nationalekonomi, inst. för internationell ekonomi, Stockholms universitet