För forskaren

Torsten Söderbergs Stiftelse har tillkommit på initiativ av donatorerna Torsten och Wanja Söderberg och beviljar anslag till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet inom huvudområdena.

För forskaren

För forskaren som vill ansöka om anslag från stiftelsen sammanfattas här praktiska frågor, hur ansökan kan förberedas, stiftelsens policy för indirekta kostnader och något om uppföljning och rapportering av beviljade anslag.

Ämnesområden

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom huvudområdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Medicin. Anslagsgivningen inom ämnesområdet medicinsk forskning fokuserar hösten 2023 på nya lovande projekt nära klinisk användning. För 2024 är beloppsrekommendationen 2 miljoner kronor per projekt. Generellt sett har stiftelsen dock ingen beloppsbegränsning. För mycket stora satsningar ombeds sökanden kontakta stiftelsens kansli.

Ekonomi. Inom området ekonomi ges forskningsanslag inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

Rättsvetenskap. Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner samt gränsöverskridande forskning med rättsvetenskap som utgångspunkt.

Övrigt. Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom de tre huvudområdena, till exempel humaniora. Även andra ämnen kan komma ifråga.

Exempel på forskning som tidigare fått anslag

Beviljade anslag från år 2010 och framåt presenteras under forskningssatsningar och anslag. För anslag beviljade under åren 2001–2009 hänvisas till stiftelsens årsskrifter.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige. För forskning utomlands krävs svenskt medborgarskap. Utländska medborgare som ingår i ansökan ska vara bosatta i och bedriva sin forskning i Sverige.

Doktorander kan vara ensamma huvudsökande alternativt besökande i en projektgrupp. Ansökan kan göras för kortare eller längre tid, dock längst 4 år på heltid. Utöver detta tillåts undervisning vid lärosäte upp till 20 procent av heltid. Stiftelsen förutsätter då att motsvarande anslagsdel sparas för doktorsavhandlingens slutförande. Intyg med yttrande från handledare ska bifogas i ansökan tillsammans med intyg att lärosätet godtar stipendiefinansiering för den sökta perioden.

Disputerade forskare kan vara ensamma huvudsökande alternativt medsökande i en projektgrupp. Inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt kan disputerade forskare ansöka om stipendium för maximalt två år i taget och 75 % av heltid. Inom ämnesområdet medicin kan disputerade forskare ansöka om maximalt fyra år och 100 %.

Finns det beloppsbegränsningar?

Generellt sett har stiftelsen ingen beloppsbegränsning. För mycket stora satsningar ombeds sökanden kontakta stiftelsens kansli.

Vilka komponenter kan ingå i ansökan?

En ansökan kan innehålla stipendier till enskilda forskare samt kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförande (forskningsrelaterade kostnader). Endast inom ämnesområdet medicin kan ansökan innehålla lönekomponenter som en del i ramanslag.

Stipendier

Stipendiebeloppen är baserade på stiftelsens fasta nivåer för disputerade forskare och doktorander, respektive andra forskare. Beräkning görs utifrån arbetsomfattning i projektet.

Stipendienivåer (2024). För doktorander är stipendiebeloppet 300.000 kronor per år och heltid och för disputerade forskare 480.000 kronor per år och heltid. För tidigare beviljade anslag gäller andra nivåer.

Försäkring

Till stipendiater med arbetstid i projektet överstigande 6 månader och minst 40 % av heltid beräknas och inkluderas ett bidrag till en försäkring som ska användas till personförsäkringar motsvarande de man har som anställd, t.ex. sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

Försäkringen ska tecknas av stipendiaten personligen och redovisas vid del- respektive slutrapportering och stipendiaten ansvarar själv för att en försäkring tecknas. Om stipendiaten redan är täckt av en försäkring, som anställd från annat håll, ska stiftelsen meddelas och försäkringsdelen inte rekvireras.

Försäkringsnivåer (2024). För doktorander är försäkringsbeloppet 75.000 kr per år och heltid och för disputerade forskare 102.000 kr per år och heltid. För tidigare beviljade anslag gäller andra nivåer.

Stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola kan även vända sig till Kammarkollegiet för information om deras särskilda doktorandförsäkring.

Forskningsrelaterade kostnader

Bidrag till kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförande, till exempel inköp av litteratur, datainsamling, genomförande av forskningsresa (transport och logi) eller publiceringskostnad. Observera att lärosätet (universitet/högskola) inte får belasta stiftelsens anslag till forskningsrelaterade kostnader med indirekta administrationskostnader (OH) eller andra avgifter.

Tryckning. Anslag till endast tryckning av publikation ges i princip uteslutande till forskare vars projekt tidigare beviljats. Inom ämnesområdet övrigt kan dock avsteg från denna princip göras.

Konferenser och resor. I regel lämnas inte anslag till enbart konferenser eller resor, utan detta beviljas endast inom ramen för ett projekt.

Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH)

Bidrag till indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader läggs eventuellt på i efterhand av stiftelsen enligt stiftelsens policy och ska inte inkluderas i ansökan. Bidrag beviljas i förekommande fall endast forskare som ska nyttja tjänsterum och administration vid ett lärosäte (universitet/högskola) och ska avse kostnader för forskaren på lärosätet. För forskningsinstitut, museer och andra organisationer görs inte något påslag.

När kan man ansöka?

Stiftelsen har en ansökningsperiod per år, vilken är förlagt till hösten. Datum för ansökningssystemets öppnande annonseras under våren.

Hur ansöker man?

Ansökan inlämnas via ett ansöknings- och uppföljningssystem på stiftelsen webbplats. Läs mer om att förbereda ansökan eller logga in.

Beslut

Samtliga huvudsökande meddelas skriftligen beslut om beviljande eller avslag, vanligtvis i början av december månad. Stiftelsen publicerar vid samma tidpunkt en lista över beviljade anslag på webbplatsen. Beslutsbrev sänds till huvudsökande (projektansvarig) och i förekommande fall även till prefekt. Huvudsökanden är skyldig att informera övriga projektdeltagare om villkoren för anslaget.

Beviljat anslag får endast användas för angivet ändamål och i enlighet med uppställda villkor. Om förutsättningarna för forskningsprojektets genomförande ändras ska alltid stiftelsen kontaktas.

Stiftelsen ska omnämnas. Huvudsökanden ansvarar för att stiftelsen omnämns i all redovisning och presentation av forskningen. Det kan till exempel vara på webbplatser och i skriftligt och muntligt föreläsningsmaterial samt i publikationer med mera.

Etikprövning m.m.

Sökanden är ansvarig för att forskningen uppfyller villkor enligt svensk lagstiftning samt bedrivs i överensstämmelse med god forskningssed. Etikprövningsbeslut behöver således inte insändas. Sökanden ska dock alltid ange i ansökan om det finns etiska aspekter i forskningsprojektet. Se även Codex och Etikprövningsmyndigheten.

Språk

Ansökan och bilagor inlämnas på svenska. Endast för ansökningar inom ämnesområdet medicin godtas projektbeskrivning på engelska, men projektsammanfattningen ska dock alltid inlämnas på svenska.

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen hanterar personuppgifter för beredning av inlämnade ansökningar samt för utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Personuppgifter kan också komma att behandlas vid sammanställning och utvärdering av anslagsgivningen samt vid utformning av anslagspolicy och framtagning av ansökningsstatistik. Se vidare stiftelsens behandling av personuppgifter.