Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019–2023.

Med anledning av tillträdet höll Peter Wahlgren en installationsföreläsning vid Stockholms universitet med titeln ”Från Lex Scripta till Lag 4.0”. Föreläsningen hölls onsdag 29 januari 2020 och inleddes med att den tidigare innehavaren av professuren, Antonina Bakardjieva, presenterade sin forskning.

Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).

Tillämpningen av nya teknologier som AI, systemtänkande och olika former av it-lösningar kan komma att få dramatiska konsekvenser för lagstiftningsteknik och lagstiftningsprocesser. De nya teknologierna kan användas på områden som hittills har varit rättsligt reglerade. Rättslig reglering kan i flera fall ersättas av programvara vilket gör rättslig reglering irrelevant eller onödig samtidigt som den kan bidra till effektivare reglering.

Bruket av AI och robotiserade system väcker frågor kring hur teknologi kan komma att ersätta demokratiskt framtagna lagar samt vilka normativa, rättsstatliga och demokratiska konsekvenser detta kan få. Finns det en risk för att demokrati ersätts av teknokrati? Exempelvis kan det uppstå problem kring kraven på offentlighet och insyn i lagstiftningsprocessen och rättstillämpningen. Vidare väcker projektet frågor kring gränsen mellan lagstiftning och it-teknologi samt hur man kan förhindra missbruk och manipulation när nya teknologier tillämpas på områden som traditionellt har varit rättsligt reglerade. Projektet kommer också att analysera förändringar i lagstiftningsprocessen mot bakgrund av rättens internationalisering samt kraven på förenkling och effektivisering. Ett av projektets syften är att utifrån ovannämnda problemställningar analysera hur regleringsmodeller kan utformas och utvärderas.

Peter Wahlgren kommer att samarbeta med och delta i andra utvecklingsprojekt knutna till studier av sambandet mellan AI och rättsinformatik, exempelvis självkörande bilar, e-hälsa och smarta hus.

Om professuren
Professuren instiftades av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse gemensamt donerade 25 miljoner kronor till Juridiska fakultetens 100-årsjubileum år 2007 vid Stockholms universitet. Donationen ska användas till att finansiera en forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år i taget. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning och är därmed befriad från sin undervisningsskyldighet.