Foto Isac Lundmark

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Alexander Styhre, den nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg och professor i management, kommer under tre år studera hur företag agerar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men samtidigt också bidrar till samhällets utveckling.

Samhällen som har förmåga att tillhandahålla och förnya kritisk infrastruktur, till exempel energisystem, är bättre på att möta framtiden än andra. Alexander Styhre kommer studera hur företag utifrån sina unika kompetenser samverkar med beslutsfattare, myndigheter och andra företag för att skapa rumsliga förhållanden som gynnar befintliga och nya affärssatsningar och samtidigt bidrar till ekonomisk och social tillväxt.

– Företagens arbete med att skapa den här typen av rumsliga förhållanden har inte studerats så mycket inom organisationsforskningen. Det har framförallt varit ekonomgeografer och forskare inom urbana studier som ägnat sig åt den rumsliga inbäddningen av ekonomisk och social välfärd. Genom att överbrygga dessa två forskningstraditioner vill jag ge både teoretiska och empiriska bidrag till organisationsforskningen, och jag är väldigt tacksam att professuren ger mig möjlighet att göra detta, säger Alexander Styhre.

I tre forskningsprojekt kommer han, bland annat genom intervjuer med chefer och ledare, att undersöka tre rumsliga aspekter: ”innovation space”, ”infrastructure space” och ”housing space”.

Delprojektet ”innovation space” undersöker bland annat hur AstraZeneca i Mölndal bidrar till att skapa ”innovationsutrymme” där life science-expertis kan etableras och utvecklas lokalt, till exempel genom den fysiska satsningen GoCo Health Innovation City och engagemanget i life science-inkubatorn BioVentureHub.

Delprojektet ”infrastructure space” kartlägger hur företag bidrar till att skapa och organisera infrastruktur, exempelvis energisystem, logistik- och transportlösningar och produktions- och kontorsutrymmen. Projektet fokuserar på Castellums satsning Gateway Säve, en ny viktig knutpunkt där det gamla flygplatsområdet ska möta flera infrastrukturella behov som idag är otillräckligt försörjda.

Det tredje delprojektet, ”housing space”, utforskar hur allmännyttiga (Framtiden AB) och privata bostadsbolag samarbetar, till exempel för att producera billiga bostäder. Tillgång till prisvärda bostäder är viktigt eftersom det tenderar att skapa mer ekonomisk verksamhet. Privata företag äger ofta också bostäder i anslutning till allmännyttans och samverkar även där.

Alexander Styhre är sedan 2010 professor i management på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han disputerade i Lund 1998 och var sedan verksam vid Chalmers 1999-2010. Hans forskningbana kretsar kring innovationsledning, life science-innovation, riskkapitalinvesteringar och corporate governance.

Om Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Professuren inrättades vid Handelshögskolan i Göteborg 2001 för att främja forskningen inom ekonomi och rättsvetenskap. Ursprungsdonationen på 20 mnkr gjordes gemensamt av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. År 2016 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse ytterligare 20 mnkr och då fick professuren sitt nuvarande namn. Forskningsprofessuren kan innehas av heltidsanställda professorer vid Handelshögskolan i Göteborg och roterar mellan ämnesområdena nationalekonomi, rättsvetenskap och företagsekonomi. Normalt omfattar perioden tre år.

Läs mer om professuren

Läs nyheten från Göteborgs universitet