Foto Staffan Westerlund

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Mauro Zamboni tillträder inom kort Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans fyra år på professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen – särskilt den viktiga fas då politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter, en fas som inte uppmärksammats särskilt i tidigare forskning.

Trots att lagstiftning och processerna kring denna är en av grundstenarna i modern rätt har forskare inom juridik historiskt sett fokuserat på lagen som en färdig produkt och dess relation till omgivande faktorer som moral, ekonomi, samhälle och kultur. Däremot har den komplicerade processen där politiska beslut översätts till juridiska stadganden inte ägnats någon större uppmärksamhet. I sitt projekt ”A Middle-range Theory of Legislation in a Globalizing World” strävar professor Zamboni efter att belysa och förstå denna viktiga, men ofta förbisedda aspekt av rättssystemet.

Forskningen tar avstamp i den pågående globaliseringen av lagstiftningen. I en tid då rättsliga modeller inte längre stannar vid nationsgränser och icke-statliga aktörer spelar en allt större roll i lagstiftningsprocessen, har det blivit mer relevant än någonsin att noga studera hur lagar skapas och implementeras. Globaliseringen har nämligen inte bara ökat klyftan mellan skapandet av lagar och deras praktiska tillämpning, utan också försvagat nationella regeringars makt över regleringsprocessen.

Genom att analysera tre centrala områden kommer professor Zamboni under sin tid som innehavare av professuren öka vår insikt om lagstiftningsprocessen. För det första undersöks klyftan mellan politiska intentioner och konkret lagstiftning. För det andra ska projektet utforska hur globaliseringen har påverkat regleringslandskapet och nationella lagstiftningsprocesser. Slutligen avser han belysa hur avståndet ökat mellan aktörer på makronivå, som politiker och tänkare, och de på mikronivå, som lagstiftare och experter inom lagstiftningslära.

Arbetet förväntas inte bara öka vår förståelse av lagstiftningsprocessen utan också erbjuda praktiska riktlinjer och insikter för lagstiftare och juridiska experter. Genom att utveckla en så kallad ”middle-range” teori som förenar politiska beslut med konkret lagstiftning, har projektet potential att verkligen fördjupa vår förståelse för hur lagar formuleras och varför vissa beslut tas – särskilt i en tid av ökad globalisering och komplexitet.

Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet och hans forskning fokuserar på rättsstaten, den skandinaviska rättsrealismen, juridisk metod och evolutionär rättsteori.

Om Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet
Professuren instiftades gemensamt av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse med anledning av Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet 100-årsjubileum år 2007. Donationen, om 25 miljoner kronor, finansierar en forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning och är därmed befriad från sin undervisningsskyldighet.

Läs om Torsten och Ragnar Söderbergs professur i Rättsvetenskap vid Stockholms universitet

Läs Stockholms universitets nyhet