3-COMBO: Ny strategi för behandling av astma hos små barn och vuxna genom bred blockad av mastceller

Syftet med projektet är att genomföra en ”Proof of Concept” studie av en ny och tidigare aldrig prövad strategi för att behandla astma. Vi har i djurexperiment och i försök på isolerade humana luftvägar visat att en kombination av tre olika läkemedel helt kan skydda luftvägarna mot astmatisk luftvägsförträngning. Antagonisterna blockerar tre grupper av signalmolekyler från mastceller, nämligen histamin, prostaglandiner och leukotriener. Vi har också i kliniska försök på astmatiker visat att när två av dessa läkemedel (antihistamin och leukotrienantagonist) kombineras erhålls partiellt skydd mot allergenutlöst luftvägsförträngning. Vår hypotes är att den förbehandling som experimentellt visat sig effektiv också kommer att helt skydda allergiska astmatiker mot den standardiserade astmaattack som erhålls vid kontrollerad exponering för allergen, sk. allergenprovokation. Prövning sker genom att astmatiskerna, nnnan allergenprovokationerna, förbehandlas i slumpmässig ordning med placebo, eller olika kombinationer de aktiva substanserna montelukast (registrerad leukotrien-antagonist), desloratadin (registrerat antihistamin), och ramatroban (prostaglandin antagonist som kommer att importeras från Japan där det ges mot hösnuva). Ramatroban blockerar de receptorer för prostaglandiner som misstänks vara inblandade i astma. Projektet prövar svensk grundforskningsupptäckt med potential att skapa ett nytt framtida lågprisalternativ för tablettbehandling av astma.