Absorberas arbetsgivaravgiftssänkningar av lönehöjningar?

Den senaste tidens höga invandrings- och ungdomsarbetslöshet innebär att Europa generellt, och Sverige i synnerhet, står inför mycket stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar. I det här sammanhanget är detaljhandeln betydelsefull eftersom branschen utgör en potentiell instegsbransch för marginaliserade individer som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Det är därför av stor vikt att öka förståelsen för genomslagskraften av olika arbetsmarknadsreformer och hur de påverkar de tilltänkta mottagarna av reformen. En ofta förbisedd möjlighet är att arbetsmarknadsreformer påverkar individer som inte hör till reformens målgrupp, vilket i sin tur har konsekvenser för reformens effektivitet. Syftet med detta projekt är att studera tidigare förbisedda effekter av arbetsgivaravgiftssänkningen för unga år 2007 genom att analysera löneutvecklingen för den redan etablerade arbetskraften i detaljhandeln. Till skillnad från tidigare studier tillåter datamaterialet en analys av olika lönekomponenter och antalet arbetade timmar för heltidsarbetande individer som var anställda innan reformen, det vill säga individer som inte var tänkta att påverkas av reformen. Projektet bidrar därigenom med ny kunskap om bakomliggande anpassningsmekanismer som påverkar effektiviteten i reformer som avser att minska företagarnas arbetskraftskostnader.