Allmäna rättsprinciper - teori och taxionomi

En ökad internationell påverkan har medfört att svensk rättsordning i viss mån behövt (och behöver fortfarande) anpassa sig efter en syn på rättskällorna där rättsprinciper ges en mer framträdande och betydelsefull roll än vad svensk rättstradition historiskt har gett dem. Forskningsprojektet handlar om användningen av allmänna rättsprinciper i svensk rätt. Rättsprinciper är ofta oskrivna eller vaga till både sitt innehåll och gränser. De är också multifunktionella. Rättsprinciper kan vara grunden eller ursprunget till andra rättsregler, användas som utfyllnad vid luckor i ett regelverk alternativt utgöra det som andra regler ska tolkas utifrån eller i ljuset av. Rättsprinciper kan både åsyfta en given rättsregel/–norm (t.ex. legalitetsprincipen) och vara systematiserande för flera rättsregel/–norm (t.ex. rättsstatsprinciper). I juridisk argumentation är det heller inte ovanligt att hänvisa till enkom ”rättsstatsprinciper”, ”skadeståndsrättsliga principer” eller ”allmänna rättsgrundsatser” utan att definiera dessa ytterligare. Projektet syftar till att studera och systematisera allmänna rättsprincipernas karaktärsdrag och funktioner vid rättstillämpning och i juridisk argumentation. För att uppfylla syftet utreds vad i rättsvetenskaplig kontext som karakteriserar rättsprinciper, hur karaktärsdragen förändras beroende på kontext och vilken eller vilka funktioner som rättsprincipen fyller i en given rättsvetenskaplig kontext.