Analys av rituellt deponerade bergartsyxor under tidig agrarkultur

Fyndplatsen Stensborg i Grödinge sn är den mest betydelsefulla platsen för destruktion av föremål från tidigneolitisk tid (tidig agrarsamhället ca. 5500 f.Kr) i Mellansverige. Föremål från såväl Sydskandinavien som Nordskandinavien visar att platsen har haft en speciell roll i kontakterna mellan syd och nord i Skandinavien liksom att dess rituella roll för destruerade och därefter deponerade föremål har varit unik. Tidigare har föremålen av flinta behandlats. Detta projekt avser en analys av det stora antalet yxor och mejslar av bergart för att fastställa vilka stenbrott som användes vid framtagning av råämnena. Genom att fastställa de stenbrott som använts för yxproduktionen kan ursprunget för de områden från vilka föremålen fastställas. Genom en petrografisk analys av bergartsföremålen blir det möjligt att se fyndplatsens i sin helhet. Detta är av speciell betydelse då fyndplatsen utöver av eld destruerade flintredskap uppvisar det största materialet av destruerade bergartsföremål i Skandinavien.