Barnets delaktighet vid tvångsvårdsbeslut

Det är ett politiskt mål i Sverige att förbättra barnets rättsliga ställning. Det reflekteras i den sociala barn- och ungdomsvårdslagstiftningen där åtgärder har vidtagits i syftet att utveckla ett ökat barnrättsinslag. Barnets deltagande utgör en del av ett sådant barnrättsinslag. Deltagande handlar om att få vara med och ha en röst vid beslut i frågor som rör den egna personen. Den rätt som barnet har att delta i beslutsprocesser bygger på både en respekt för och ett erkännande av varje barn som en person med rättigheter. Den rättsliga betydelsen är att barnets åsikter ska beaktas systematiskt i beslut som berör barnet. I avhandlingsprojektet utreds barnets rätt till deltagande enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Barnets deltagande ska säkerställas i rättsprocessen men samtidigt har barnet både en begränsad rättshandlingsförmåga och ett begränsat självbestämmande vilket har olika konsekvenser för barnet. I projektet utreds de olika rättsliga och etiska frågor som aktualiseras rörande barnets rätt och barnets rättsliga ställning i en tvångsvårdskontext. Vad innebär det att ett barn ska ha en rätt att delta i en domstolsprocess? Vad innebär det att ett barn ska vara delaktigt vid beslutsfattande? Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av vikt att utreda frågor relaterade till hur barnets deltagande och delaktighet kan realiseras och respekteras samtidigt som tvångsvårdslagstiftningens grundläggande syfte att skydda barnet uppnås.