Hamn- och industriminnesinventering av Göteborg- del 3

I samma höga takt som Göteborgs bebyggelse nu omvandlas och förnyas så försvinner stadens historiska hamn- och industrimiljöer. Det kunskapsunderlag som krävs för att kunna ta industrihistorisk hänsyn i denna förnyelse är svagt. Vi har därför påbörjat en hamn- och industrihistorisk inventering av Göteborg. Projektet har initierats av Göteborgs stadsmuseum och en förstudie och pilotinventering har genomförts i deras regi. Fortsatt inventering genomförs fristående av oss, industriantikvarierna Ida Dicksson och Lena Knutson Udd, med Göteborgs stadsmuseum som referensgrupp. Inventeringen är uppdelad i 13 steg och genomförs stegvis i den takt medel kan erhållas. Inventeringen ska fokusera på fysiska lämningar som byggnader, kranar, dockor, kajer m.m. för att öka insikten om hur detta identitetsskapande kulturarv har berikat och format Göteborg, möjligheten att ta större hänsyn till denna historia i stadens förnyelse och möjligheten att förmedla den kunskapen till invånare och besökare. Inventeringen av varje område ska resultera i en publik och rikligt illustrerad text som kommer att finnas fritt tillgänglig via internet samt kartunderlag och inventeringsblanketter som kan användas av arkitekter och stadsplanerare i Q-gis. Materialet som tas fram utformas också på så vis att det i sin helhet kan publiceras som en bok. Medel för att färdigställa en bok söks först efter att hela inventeringen kunnat genomföras.