Konkurrens och osäkerhet i hälso- och sjukvården: svenska apoteksmarknaden

Tillgång till läkemedel påverkar alla människor i samhället och är viktigt för att uppnå god hälsa och livskvalitet. Alla individer behöver ha tillgång till ett brett utbud av läkemedel av god kvalitet till bra priser inom rimligt avstånd. Trots att läkemedelsförsörjningen är föremål för livliga debatter såväl i Sverige som internationellt – inte minst i kölvattnet av vocid-19 pandemin – saknas kunskap om apoteksmarknadens funktionssätt. Syftet och målet med detta forskningsprojekt är att studera konkurrens under osäkerhet på den svenska apoteksmarknaden efter omregleringen år 2009. Projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i nationalekonomi och ekonometri. Vi utvecklar analysverktyg som tillämpas på unika och stora datamängder för alla svenska apotek och deras produkter och anställda. Vi analyserar konsumentbeteende och konkurrens mellan apotek över tid i olika regioner. En fördel är att metodansatsen tillsammans med detaljerade data gör det möjligt att adekvat utvärdera förändringar på marknaden till följd av bland annat nyetableringar och subventioner till apotek i glesbygd. Till exempel besvarar vi: Hur förändras produktsortiment, priser och tillgänglighet på kort och lång sikt? Finns det regionala skillnader? Forskarna är verksamma i USA, Belgien och Sverige. Väletablerade kommunikationskanaler används för att sprida resultat till beslutsfattare och allmänheten.