Ny angreppspunkt för att motverka vaskulärt läckage vid svåra infektionstillstånd

Lokala infektioner i kroppen kan sprida sig till blodet och ge upphov till s.k. blodförgiftning (sepsis). Sepsis är ett allvarligt tillstånd som ofta leder till vävnadsskada i flera viktiga organsystem med hög dödlighet som följd. Kroppens immunförsvar spelar en viktig roll för att begränsa infektionen men orsakar samtidigt skada på vävnaders blodkärl med läckage av blodplasma som följd. Lungans blodkärl är särskilt utsatta vilket kan leda till lungödem och allvarligt nedsatt andningsförmåga. Ett liknande förlopp har uppmärksammats hos patienter med svår Covid-19 sjukdom i nu pågående coronavirus-pandemi. Vi har tidigare visat att proteiner som frisätts från lagringsblåsor hos en grupp vita blodkroppar (neutrofila granulocyter) starkt medverkar till nedsättning av blodkärlens barriärfunktion vid inflammation. Vi har även funnit att den skadliga effekten som dessa proteiner utövar på blodkärlens genomsläpplighet effektivt kan motverkas genom behandling med det heparin-liknande ämnet sevuparin. I det aktuella projektet vill vi fastställa det terapeutiska värdet av sevuparin-behandling vid svåra infektionstillstånd. Blodplasma från sepsis- och Covid-19-patienter analyseras med avseende på proteiner som inducerar ökad kärlpermeabilitet och ödembildning, och sevuparins förmåga att inaktivera dessa ämnen utvärderas. Resultaten från dessa analyser kommer ligga till grund för planerade kliniska prövningar med sevuparin vid svåra infektionstillstånd.