Nya verktyg för att analysera marknader med ofullständig konkurrens

På marknader med ofullständig konkurrens kan företag utnyttja sin storlek till att ta ut överpriser. Utnyttjande av marknadsmakt leder till ineffektivitet genom att vissa avstår från att handla eftersom varan är för dyr och till omfördelning från konsumenter till företag eftersom de som ändå handlar betalar för mycket. Ekonomisk analys av hur väl konkurrensen fungerar på olika marknader är därför grundläggande för att avgöra huruvida det är lämpligt med offentliga ingrepp, till exempel genom konkurrenslagstiftning eller direkta prisregleringar. Befintliga metoder för att skatta konkurrensen har betydande svagheter eftersom de är känsliga för antaganden man måste göra avseende icke-observerbara efterfråge- och kostnadsförhållanden. Detta projekt ska utveckla en metod för att skatta graden av konkurrens på olika marknader som endast bygger på observerbara förhållanden och därför ger mer tillförlitliga skattningar av konkurrensen på marknaden. Projektet ska sedan tillämpa dessa metoder för att utvärdera i vilken grad företag utnyttjar marknadsmakt på elmarknaden. Särskilt ska projektet utvärdera de fickor av lokal marknadsmakt som ibland uppstår till följd av flaskhalsar i elnätet. Sådan lokal marknadsmakt kan leda till att konsumenter får betala för mycket för sin el på vissa, men inte andra håll i landet, och har inte egentligen undersökts.