Ökad skatterättvisa genom ökad kontextualisering

Skatterätten är ett ämne med hög samhällsrelevans som präglas av politiska beslut där strukturer i lagstiftningen leder till komplexitet, tolknings- och tillämpningssvårigheter. Skatterätten är också en nationell angelägenhet men där regionala och internationella utvecklingar ständigt påverkar förutsättningarna för skatterättens funktion och vilka principer som ligger till grund för beskattning och omfördelning. Ett exempel på detta är det så kallade BEPS-projeketet (Base Erosion Profit Shifting) som drivs av OECD och de förslag som har givits om förändrad beskattning av digital affärsmodeller. Den höga graden av regleringstekniska svårigheter och konflikter mellan internationella principer gör att forskning i skatterätt i stor utsträckning behandlar vad rätten är, hur den kan tolkas och tillämpas. Den här studien syftar till att utveckla hur skatterätten kontextualiseras i dessa studier för att utröna mönster i vad som anges utgöra skatterättvisa. Tidigare forskning har behandlat skatterättvisa (se ex vis Gunnarsson, 1995). Den här studien tar sitt avstamp i tidigare forskning, men beaktar även FN:s hållbarhetsmål som ett kritiskt perspektiv på hur skatterätten kan kontextualiseras i termer av skatterättvisa. Ett område där detta har aktualiserats är de förslag till förändring av beskattning av digitala företag och digitala tjänster.