Proteinläkemedelsdesign för förbättrad distribution av läkemedel och ökad terapeutisk effekt

Immunterapi är en av de mest lovande behandlingsstrategierna för Alzheimers sjukdom trots att stora molekyler, som de antikroppar som används, hålls ute från hjärnan av blodhjärnbarriären. Vi har utvecklat ett härntransportörprotein som ökar upptaget av antikroppar i mushjärnan nästan 100 gånger och vill nu fortsätta vårt arbete med dessa projekt i följande två steg: 1. Transport in till människohjärnan. Vår hjärntransportör fungerar inte på människa. Det finns virus som infekterar hjärnan i både mus och människa. För att göra det måste de först passera blod-hjärnbarriären och de har därför utvecklat proteiner på sin yta som fungerar som blod-hjärnbarriärstransportörer. Vi ska i detta projekt testa om dessa kan användas för att transportera antikroppar in i hjärnan. 2. Öka hjärnans egen nedbrytning av amyloid beta. De behandlingsmetoder som finns i kliniska prövningar idag går på de aggregat som redan har bildats och binder inte till de minsta aggregaten som kanske är de mest toxiska. Om man kan öka hjärnans nedbryting av amyloid beta så kan man förhindra att aggregaten bildas överhuvudtaget och då få en stor effekt på kognition. Vi försöker i detta projekt att aktivera den endogena nedbrytningen genom att transportera in peptiden somatostatin in i hjärnan med vår BBB transportör. Det finns enorma förbättringsmöjligheter av immunterapi och diagnostik av Alzheimers sjukdom och andra hjärnsjukdomar om man kan öka upptaget av antikroppar i hjärnan avsevärt och angripa nya typer av aggregat.