Automatiserad kvantitativ optisk njurpatologi

Antalet personer med njursjukdom globalt uppgick till nära 700 miljoner år 2017. Antalet förväntas öka de kommande åren om man inte investerar i förbättrad diagnostik, nya behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder. Inom njurdiagnostik används idag en kombination av urin- och blodprovstester och mikroskopianalys av njurvävnad (biopsier). Mikroskopimetoderna är flera decennier gamla och bygger på att man snittar upp vävnaden i tunna/ultratunna snitt och visualiserar sjukdomsmorfologi på stor och liten skala. Ljusmikroskopi används sedan 1880-talet för att visualisera infärgade större njurstrukturer. För att visualisera de minsta filterstrukturerna i njuren används sedan 1950-talet elektronmikroskopi. Sedan 2015 har vi utvecklat nya metoder som gör det möjligt att för första gången avbilda dessa ultrasmå strukturer även med ljusmikroskopi. Vi har visat att vi kan se nanometerstora filtreringsstrukturer i tre dimensioner i hela vävnadsprover. Vår optiska patologi möjliggör en helt automatiserad och kvantitativ beskrivning av sjukliga förändringar i njuren på liten och stor skala. I detta projekt vidareutvecklas våra metoder på human vävnad för klinisk diagnostik av njursjukdomar i samarbete med njurkliniker och njurpatologer. Vi kommer ytterligare applicera automatisk bildanalys med djupinlärning för att snabbare, mer effektivt och enklare diagnostisera njursjukdomar med vår optiska njurpatologimetod.