Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift (BHT) är Nordens ledande tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området. Tidskriften är peer review-granskad och är Open Access. Alla artiklar läggs, med sex månaders fördröjning, ut i digitalt format i DIVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv) och är därmed sökbara via Google Scholar m.fl. söksidor. De senaste nio åren har redaktionen arbetat målmedvetet för att förbättra BHT. Bättre marknadsföring har lett till att antalet prenumeranter har ökat från 220 år 2013 till 300 idag och antalet insända manus har ökat, framförallt från Finland, Norge och Danmark, vilket innebär att BHT:s relevans har ökat i Norden. Under år 2021 vidtogs ytterligare åtgärder för att öka tillgänglighet och genomslag, bland annat en digitalisering av samtliga publicerade artiklar sedan starten 1981. BHT är en av de tidskrifter som länge (med undantag av 2014 och 2018-2020) har uppburit stöd från Vetenskapsrådet (VR) och har under dessa år svarat mot alla de höga krav som VR ställt på vetenskapliga tidskrifter inom hum-sam-området. Föreningen är dock beroende av ett externt bidrag på omkring 100 000 årligen för att säkra utgivningen. Medlen går oavkortat till kostnader för formgivning, distribution, hemsida och tryckning. Redaktionskommitténs 14 medlemmar arbetar helt ideellt och lägger årligen ned omkring 500 timmar.