Företrädarens ansvar vid insolvens

Syftet med avhandlingen är att utvärdera svensk rätt med avseende på personligt ansvar för företrädare av aktiebolag vilka har ekonomiska svårigheter och befinner sig i riskzonen för insolvens. De aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga systemen för ett aktiebolags företrädares personliga ansvar när bolaget befinner sig i ekonomiska svårigheter är inte koordinerade med varandra och deras (brist på) samspel försvårar uppgiften att skapa en enkel och förståelig bild av en bolagsföreträdares ansvar förbolagets förpliktelser. Utöver de bolags- och skatterättsliga reglerna fogas ytterligare regler som kan föranleda ansvar för en företrädare för bolag vilket befinner sig i ekonomisk kris, såsom skadeståndsrättsliga och straffrättsliga bestämmelser. Sverige ska därtill införliva EU:s insolvensdirektiv år 2022 vari det ställs särskilda krav på att den svenska rättsordningen ska innehålla regler om företagsledares ansvar vid nära förestående insolvens, ett ekonomiskt tillstånd som inte direkt aktiverar vare sig de aktiebolagsrättsliga eller de skatterättsliga reglerna. I avhandlingen presenteras alternativ till nuvarande regelverk, som exempelvis en flexibel insolvensrättslig ansvarsregel innebärande att styrelseledamöternas handlingsplikt aktualiseras vid ett tidigare skede i det fall ett bolag skulle drabbas av ekonomiska svårigheter. Ett sådant alternativ skulle också uppfylla kraven i EU-direktivet.