Interkulturella förbindelser under bronsåldern: den geografiska dimensionen

Projektets syfte är att definiera den geografiska dimensionen av handel med eftertraktade varor och spridningen av kulturella och tekniska trender under Europas och angränsade kulturers bronsålder genom nya utgrävningar i en handelsmetropol på Cypern. Torsten Söderbergs Stiftelse har varit en central finansiär för de aktuella utgrävningarna i den 50 ha stora bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke på Cypern som är reserverad för svensk forskning genom avtal med det lokala myndigheterna. Staden är en av de största under bronsåldern och existerade 1650–1150 f.Kr. Fynden bekräftar kulturella och materiella interaktioner inom ett allt större geografiskt område. Väsentligt för projektet är studier av lokalt producerade och åtråvärda varor, deras distribution samt arten och ursprung av importer. Genom tidigare utgrävningar har vi funnit tre sektorer som lämpar sig för projektets syften. I dessa kan begränsade utgrävningar ge kostnadseffektiva resultat: 1. en stadsdel med bl.a. textil- och kopparindustrier vars produkter var grundvalen för stadens handel; 2. en administrativ del med stora lagerlokaler nära Medelhavshamnen; samt 3. ett gravfält med gravar innehållande importerade lyxvaror från en kulturkrets som kontinuerligt har kunnat utvidgas genom nya fynd. Projektledarens erfarenheter från utgrävningar på Cypern, i Grekland, Jordanien och Palestina samt spetskompetens inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen hos medverkande forskare är avgörande för projektets framgång.