Kulturella normers betydelse för invandrares arbete och företags utveckling

Andelen utrikes födda i Sverige har ökat under de senaste årtiondena och utgör idag 20 procent av befolkningen. Invandringen ställer samhället och arbetsmarknaden inför nya utmaningar och möjligheter. Vi studerar hur invandrare, från olika länder med olika kulturella egenskaper, klarar sig på och påverkar den svenska arbetsmarknaden från två perspektiv. Vi studerar dels hur kulturella faktorer påverkar invandrares arbetsmarknadsintegration, med fokus på effekter av att komma från kulturer med olika grad av tolerans, tillit, religiositet och individualism. Vi studerar även hur den multikulturella sammansättningen av arbetskraften påverkar företagens funktion, lönsamhet och personaltillväxt. Vi vet generellt lite om dessa samband, men förutsättningarna för en ökad förståelse är goda. Vi har tillgång till en unik longitudinell företagsdatabas som är sammanlänkad med individdata över anställda. En ytterligare styrka är att vi i data kan koppla indikatorer över kulturella faktorer och attityder i invandrares bakgrundsländer till individuella utfall. Därigenom undviks problem med omvänd kausalitet. Vårt projekt tar sin utgångspunkt i ett reellt problem: svag arbetsmarknadsintegration bland utrikes födda. Projektet tillför ny policyrelevant kunskap som kompletterar tidigare forskning. Projektet ger underlag till utformning av politik för ett mer inkluderande och jämlikt samhälle, men också insikter om betydelsen av kultur för ekonomins sätt att fungera.