Kvinnliga fältskärer i Sverige under 1800-talets andra hälft

Fältskärer beskrivs sedan 1400-talet i Sverige och stod för den kirurgiska vården under krig och kunde därefter under fredstid även utöva sin verksamhet civilt. År 1861 kom en ny förordning om fältskärsyrket avseende vilka behandlingar fältskär fick utföra, främst lilla kirurgin, och i förordningen ingick att även kvinnor fick bli fältskärer. Den första kvinnliga fältskären i Sverige var ursprungligen barnmorska och hon examinerades inför Sundhetskollegiet 1863. Under perioden 1860 till 1930 fanns enligt Folkräkningen ett 30-tal kvinnliga fältskärer. Fältskärsutbildningen avskaffades senare 1896 genom ett riksdagsbeslut, men fältskärer var verksamma i Sverige långt in på 1900-talet. Detta projekt ämnar beskriva kvinnliga fältskärer i Sverige, både antal, utbildning, verksamheter och arbetsuppgifter. Vi har hittils identifierat 70 kvinnliga fältskärer i Sverige genom olika källor. Data har sammanställts avseende demografiska uppgifter för dessa, år för examen, verksamhetsort och verksamhetsperiod, samt med referenser. Projektet ska, med hjälp av sökningar i Riksarkivet, avseende främst Karolinska institutet, Medicinalstyrelsen och Collegium medicum, samt i Stadsarkivet, avseende 1:e stadsläkarens arkiv, även beskriva utbildning, arbetsuppgifter och avgränsningen mot andra yrkesgrupper.