Regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar

Skatterättsligt företrädaransvar innebär att företrädare för exempelvis ett aktiebolag kan åläggas att betala bolagets skatteskulder. Detta gör företrädaransvaret till ett viktigt verktyg för att bland annat driva in obetalda skatter från bolag i konkurs. För att en företrädare ska åläggas ett sådant ansvar måste han eller hon genom uppsåt eller grov oaktsamhet ha medverkat till att skatt inte betalats. Dessutom måste ett beslut om företrädaransvar fattas av förvaltningsdomstol efter särskild ansökan av Skatteverket. Förfarandet ger följaktligen Skatteverket vissa befogenheter att påverka vem som blir föremål för skatterättsligt företrädaransvar, exempelvis med hänsyn tagen till bevisläget eller individers betalningsförmåga. Därmed kan även vissa kandidater förbises, vilket då föranleder frågan om de som ålagts skatterättsligt företrädaransvar i sin tur kan kräva andra enskilda på betalning (regressrätt). En sådan rätt föreligger mellan företrädaren och bolaget, men i övrigt råder betydande oklarheter om vad som gäller. Med anledning av detta är forskningsprojektets syfte att analysera de rättsliga förutsättningarna för regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar. I detta innefattas att särskilt undersöka hur sådana möjligheter till regress förhåller sig till de krav som ställs av den skatterättsliga legalitetsprincipen, vilken avser att upprätthålla rättssäkerheten vid uttaget av skatt.