Stiftelsernas rättsliga status och styrning

Sveriges alla stiftelser gör en enorm nytta i stort och smått. Åtskilliga människor får direkt eller indirekt ett bättre liv genom bidrag från stiftelser. Stiftelserna medverkar till positiva samhällsförändringar genom anslag till forskning och utbildning. Men den rättsliga regleringen av stiftelserna innehåller brister som behöver studeras och utvärderas för att på sikt kanske kunna rättas till. Projektets syfte är att problematisera ett antal frågor som rör stiftelsens tillkomst, liv och upphörande. Exempel på frågor som kommer att behandlas är om stiftelsen skulle kunna få status av juridisk person först genom registrering, vilket inte är fallet idag. En annan fråga handlar om den kompetenskonflikt som råder mellan länsstyrelsen och Kammarkollegiet när det gäller en ändring av stiftelseförordnandet och som leder till stor irritation både hos stiftelser och myndigheter. Projektet handlar sammantaget om att genom vetenskaplig argumentation skapa en större rättssäkerhet och därmed också legitimitet för det viktiga stiftelseväsendet.