Armlängdsprincipen i en brytningstid - nya principer för bolagsbeskattning

Den digitaliserade ekonomin har medfört krav på förändrade principer för beskattning av globalt verksamma företag. OECD och G20 har lämnat förslag på nya regler som innebär att den stat i vilken konsumenterna finns (”marknadsstaten”), ska få ett ökat beskattningsutrymme. Inom ramen för den traditionella fördelningsprincipen (”armlängdsprincipen”) har också vissa förändringar ägt rum, framförallt i förhållande till den transaktionsbaserade vinstfördelningsmetoden. Gemensamt för dessa utvecklingslinjer är att konsumenternas hemmahörighet och produktionsfaktorernas, som kapital och löner, ska styra var bolagsbeskattningen ska äga rum. Projektet kommer att undersöka vad detta innebär för svenska företag hemmahörande i en liten öppen ekonomi, beroende av export samt beroende av investeringar i forskning och utveckling.