Bärare av gudar – offerplats Finnestorp

Mellan Floby och Larv påträffades år 1902 en offerplats i en våtmark vid Finnestorp. Här har pågått upprepade offerhandlingar från vår tideräknings början och 500 år framåt i tiden. Fynden består av skelettdelar av hästar, får och svin och även människa, men framför allt delar av metallföremål från vapen och hästutrustning. Det finns olika förklaringar till varför dessa saker placerades i mossarna, men vanligen kopplas företeelsen till kult, religion och offer. Innan föremålen lades ner i vattnet förstördes de genom att böjas eller huggas sönder. Forskningsprojektet ”Offerplatsen Finnestorp” genomfördes i två fältarbetsomgångar, en första etapp under åren 2000-2004 och en andra under åren 2008-2012. Första omgången omfattar knappt 300 föremål plus ben/horn-material. Sedan 2021 finns fynden från Finnestorp på Västergötlands museum. Just nu pågår arbetet med att katalogisera och konservera. Tanken är att fynden ska få utgöra stommen i en ny basutställning. Projektet möjliggör en förstudie för utställningen.