Den globala minimiskatten och svenska ränteavdragsbegränsningar

Den 22 december 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag om genomförande av OECD:s regler om en global minimibeskattning av vinster i multinationella koncerner för att förhindra vinstförflyttning till länder med låg eller ingen beskattning. Därtill har EU-kommissionen även lämnat förslag till ytterligare två skattedirektiv. Under 2021 och 2022 har ett antal vägledande domar avkunnats vilka berör huruvida den svenska koncernbidragsmodellen och samspelet med ränteavdragsreglerna är förenliga med EU-rätten. Mot bakgrund av EFTA-domstolens dom i PRA-målet den 1 juni 2022, behovet att genomföra nya skattedirektiv är det rimligt att ställa frågan om det finns rättsliga förutsättningar för Sverige att behålla koncernbidraget samtidigt som de föreslagna skattedirektiven kräver införande av nya ränteavdragsregler. Genom en rättslig analys ämnar projektet att förklara och diskutera problemen som uppstår genom samspelet mellan den svenska koncernbidragsmodellen, ränteavdragsregler, en skattemässigt generös räntepolitik, samt införandet av den globala minimiskatten inom EU och de nya skattedirektiven.