Den svenska tidigmoderna egyptologin 1677- 1739

Med antikvitetskollegiums inrättande i Sverige 1666 skrevs en förordning om fornminnens bevarande för att vinna kunskap om Sveriges äldsta historia. Även den gamla isländska och norska litteraturen studerades, tills verksamheten avtog omkring 1720. Detta projekt ämnar att uppmärksamma en lika ambitiös, men nära okänd, svensk forskning om den egyptiska forntiden under samma period. En central gestalt i detta projekt var Karl XII, uppdragsgivare till de tre orientexpeditionerna under hans exil i Bender. Expeditionerna utgick från Bender och bestod av fältpräster och fortifikationsofficerare i den karolinska armén. Därtill skrevs avhandlingar och flera litterära verk om det forntida Egypten under perioden. Precis som med studiet av fornlämningar i Sverige kom studiet av egyptiska artefakter ställa etablerad kunskap i ett nytt ljus. Utforskandet av monument och antika texter skapade – vad jag kallar – sprickor i tiden på grund av upptäckter som antydde att den egyptiska dynastins historia var äldre än den bibliska skapelseberättelsen. Syftet med detta projekt är tvådelat, dels att definiera formerna och innehållet i den tidigmoderna svenska egyptologin, dels att analysera denna kunskap i ett tidshistoriskt perspektiv. Projektet skall utmynna i en bok på svenska för den historieintresserade allmänheten. Boken kommer att fylla en kunskapslucka eftersom den tar upp en fascinerande jakt på kunskap om Egyptens forntid långt före uppkomsten av den moderna egyptologin under 1800-talet.