Entreprenöriell resiliens i små och medelstora företag vid flera kriser

Svenska och internationella företag befinner sig i en unik situation med hantering av flera kriser samtidigt. Företag arbetar för att återhämta sig från Corona-pandemin, samtidigt som de försöker hantera situationen med kriget i Ukraina, inflationen och början av lågkonjunkturen. Detta innebär att företag inte hinner återhämta sig mellan kriser, vilket gör att många små och medelstora företag (SMF) riskerar att inte överleva. Förmågan att hantera kriser i småföretag kallas entreprenöriell resiliens (ER) och består av interna faktorer i företaget som entreprenörens personlighet, erfarenhet och förmåga, och externa faktorer utanför företaget som tillgången till resurser och support. Forskningen är begränsad för att den ofta fokuserar på hanteringen av enstaka kriser efter att de har hänt. Projektets syfte är därför att utveckla kunskapen om ER i SMF vid hantering av multipla kriser. Projektet avser att utveckla och testa ett konceptuellt ramverk med faktorer som påverkar ER (entreprenören, företaget och omgivning) och som visar effekterna av ER (överlevnad, fusion och konkurs). Projektet avser att genomföra en litteraturstudie, intervjustudie och enkätstudie. Projektet fördjupar och breddar ett pågående projekt där ER i SMF i Skaraborg studeras under Corona-pandemin. Detta görs genom att undersöka ER under flera tillkomna kriser i SMF i hela Västra Götaland och Halland.