Interkulturella förbindelser under bronsåldern: den geografiska dimensionen

Projektet ämnar att under de kommande åren fortsätta studierna av interregionala kontakter under Europas och angränsade kulturers bronsålder (ca 1630–1150 f.v.t.). Detta kommer att ske genom Söderberg expeditionens utgrävningar i den cypriotiska handelsmetropolen Hala Sultan Tekke. Under de senaste åren har arbetet koncentrerats till gravfältet som är exponerat för förstörelse genom jordbruk och plundring. Prospektering med georadar och magnetometer visar att många gravar ligger bara några centimeter under ytan och är därmed mycket utsatta. Baserat på de geofysikaliska prospekteringsresultaten kommer de mest utsatta gravarna att lokaliseras och noggrant dokumenteras under utgrävningen. Ett exempel är Tomb UU från 1400-talet f.v.t. som upptäcktes våren 2022 när den delvis hade frilagts av plogen. Hittills har 20 individer och 141 kompletta föremål, av vilka många hade importerats, påträffats. Importerna tyder på omfattande interregionala kontakter vilket är i samklang med projektets huvudsyfte. För närvarande kan expeditionen rapportera importerade föremål från gravfältet som styrker kontakter med områden från Sardinien till Afghanistan och från Östersjön till Nubien. Resultaten har rapporterats i internationella media. Eftersom endast en mycket begränsad del av graven kunde friläggas under 2022 så kommer utgrävningen att fortsätta under de kommande säsongerna. Förutom avancerad utgrävningsteknik används även sofistikerade naturvetenskapliga analysmetoder.