Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten

Projektet undersöker om det går att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna när det gäller kontraktsrättslig rättsbildning samt i vilken omfattning som normgivning genom avtal kan utgöra ett komplement eller alternativ till kontraktsrättslig lagstiftning och prejudikatbildning. Även olika lagtolkningsmetoder uppmärksammas i anslutning till en analys av vilken betydelse som formalism och pragmatism har inom kontraktsrätten. Centrala frågor som behandlas är i vilken omfattning som regleringen bör ske genom lagstiftning och lagmotiv och i vilken omfattning som den bör ske genom prejudikat. Även normgivning genom avtalsreglering genom avtal ges ett betydande utrymme, vilket visar sig i en analys av vilken funktion som individuellt utformade avtal och standardavtal kan fylla för normeringen av rättsförhållandet mellan parterna. Vidare granskas olika regler för tolkning och utfyllning av avtal och hur dessa påverkar den kontraktsrättsliga rättsbildningen, liksom skyddslagstiftning till förmån för konsumenter.