Associationsrättsligt jäv

Korruption och annan opportunism är ett samhällsproblem såväl inom den offentliga som den privata sfären. En viktig aspekt av problemet hänger samman med de risker som förekomsten av jäv skapar. Enligt gällande rätt är många olika roller förenade med skyldigheter att fatta beslut enligt en viss målsättning. När någon har en sådan roll uppkommer risker för att han eller hon i stället låter sig vägledas av egenintressen eller andra privata målsätt-ningar. Jävsregler syftar till att motverka sådana risker genom att förhindra besluts-fattaren från möjligheten att fatta beslut. Det finns många målstyrda roller som är underkastade jävsregler. Hit hör domare, tjänstemän i myndigheter, revisorer och styrelseledamöter i företag och föreningar. Det saknas större undersökningar av jävsregler i svensk rätt. Målsättningen med vårt projekt är att fylla detta tomrum genom en monografisk framställning. Fokus kom-mer särskilt att ligga på associationsrättens regler. Det hindrar inte att vi ramar in framställningen genom att diskutera jävsregler och deras syften i allmänhet samt genom att koppla tematiken både till praktisk filosofi (etik) och ekonomisk analys, exempelvis principal agent-teorin. Även det funktionella sambandet mellan jävsregler och andra regler och principer som syftar till att skydda den styrande målsättningen mot opportunism kommer att uppmärksammas. Hit hör bland annat den under senare tid alltmer omdiskuterade lojalitetsprincipen.