Frankensteins arvingar. Om ansvar i en ny tid

Begreppet ”ansvar” är å ena sidan kraftigt laddat (och, exempelvis i straffrätt, besläktat med idéer om ”skuld” och klander), å andra sidan vagt och mångtydigt. I dag ses en aldrig tidigare skådad vilja till ansvarshållande i olika sammanhang och relationer, och samtidigt (och sammanhängande) en aldrig tidigare skådad mångfald och brokighet i denna användning. Syftet med projektet, som är (straff)rättsvetenskapligt med tvärvetenskapliga inslag, är att söka ta ett brett och kanske delvis samlat grepp om idéer och praktiker rörande ansvar och ansvarshållande i dag. I fokus är inte minst ansvarshållande från samhällets sida genom rättslig reglering. I projektet behandlas bland annat (existerande och potentiellt) ansvarshållande inom ”nyare” områden tillskapade genom den tekniska utvecklingen (självkörande bilar, som ju ofta nämns i sådana sammanhang, är bara ett exempel bland många). Men där finns i dag också andra intressanta utvecklingstendenser, exempelvis ett ökat intresse för åläggande av ansvar mot tidigare generationer (t ex för slaveriet) liksom mot kommande generationer. Många frågor finns också kring exempelvis konstruktion och allokering av ansvar i juridiska personer (på vilka sätt kan och bör sådana i ansvarshänseende betraktas som ”egna” existenser?), liksom sådana grundläggande frågor om mänsklig agens som alltid funnits – och som nog kan tänkas på som ”eviga” – men som i här berörda sammanhang möjligen kan komma att betraktas i delvis nytt ljus.