Nya verktyg för att analysera marknader med ofullständig konkurrens: Del 2

På marknader med ofullständig konkurrens utnyttjar företag marknadsmakt för att ta ut överpriser. Ineffektivitet uppstår genom att kunder låter bli att handla även om de har en betalningsvilja som är högre än kostnaden för att producera varan. Överpriser leder även till omfördelning av inkomst från konsumenter till företag. Kvantitativ analys av marknadsmakt är således grundläggande för att utvärdera hur effektivt marknader fungerar och vilken grad av omfördelning de ger upphov till. Befintliga metoder för att skatta konkurrensen har betydande svagheter eftersom de är känsliga för antaganden man måste göra avseende efterfråga- och kostnadsförhållanden men som inte går att verifiera. Detta är den andra delen av ett projekt som ska utveckla metoder som ger mer tillförlitliga skattningar av konkurrensen på marknaden genom att utgå från minimala antaganden om underliggande efterfråga och kostnader. Det andra huvudsakliga syftet med projektet är att tillämpa dessa metoder för att utvärdera i vilken grad företag utnyttjar marknadsmakt på den nordiska elmarknaden.