Outsourcing av juridik. Rättsläget för myndigheters konsultanvändning.

Det är allt vanligare att myndigheter köper in konsulttjänster. En kategori av tjänster som har ökat på senare tid är juridik. Myndigheter upphandlar juridisk rådgivning för att de behöver lösa specifika rättsliga problem, men också för att stärka sin förvaltningsrättsliga kompetens, eller för stöd vid beviljandet av bidrag och vid viss typ av beslutsfattande. Det finns flera risker med myndigheters inköp av juridik. Myndigheter förväntas känna till gällande rätt inom sitt område – det är en rättssäkerhetsfråga att myndigheterna självständigt, sakligt och opartiskt tolkar och tillämpar gällande rätt. En särskild risk föreligger när myndigheter köper juridisk rådgivning kopplat till framtagandet av föreskrifter eller vid myndighetsutövning, t.ex. vid tillsyn, eller vid beviljandet av tillstånd och bidrag. Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får bara överlämnas till andra om det finns ett uttryckligt lagstöd. Projektet kommer samla in data om statliga myndigheters användning av juridisk rådgivning och utreda vilka de rättsliga gränserna är, särskilt vid myndighetsutövning och framtagande av föreskrifter. Forskningen syftar till att öka kunskapen om gällande rätt och de risker som kan uppstå när juridisk kompetens söks utanför myndighetens väggar. Projektet förväntas bidra med ny kunskap till den juridiska litteraturen där det idag saknas forskning om myndigheters konsultanvändning samt på en praktisk nivå erbjuda vägledning vid upphandling av juridik.