Reformbehov - Beskattningsprinciper för gränsöverskridande distansarbete

I och med pandemin hoppade vi åtskilliga år framåt i digitaliseringsprocessen. Att helt eller delvis kunna arbeta på distans tas numer många gånger för givet av arbetstagare. När distansarbetet sker på så sätt att arbetstagare och arbetsgivare befinner sig i olika länder uppstår flera problem vid beskattningen (uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter). Digitaliseringen har medfört att de principer för beskattning som gäller idag har satts ur spel. Komplexiteten är enorm och en tillämpning av dagens regler förefaller såväl orättvis som svåröverskådlig. På den globala individbeskattningens område krävs antingen en stor reform eller specialregleringar av olika typer av situationer. Syftet med detta projekt är att föreslå nya tentativa beskattningsprinciper avseende nexus på vilka de reformerade reglerna för skatter och avgifter skulle kunna bygga. Med nexus avses vilken grad av anknytning en person bör ha för att bli beskattad i ett visst land. Hur dessa principer för nexus skulle kunna se ut diskuteras utifrån tre olika situationer av gränsöverskridande distansarbete av såväl tillfällig som mer permanent natur. Mot bakgrund av behovet av finansiering av välfärdsstaten syftar projektet även till att analysera hur en rättvis fördelning av beskattningsrätten skulle kunna se ut. Ett bisyfte med projektet är att ingå i den absoluta forskningsfronten i Europa på detta område och bidra till det nätverk som kommer att skapas.