Relationen mellan Sverige och Turkiet i historisk belysning

I oktober 2022 reste Sveriges statsminister till Ankara för att försöka blidka Turkiets ledare att godkänna Sveriges Natoansökan. I samband med besöket framhölls de båda nationernas långa historia av gemensamt alliansbyggande. Den svenska delegationen hade som gåva till den turkiska ledaren med sig en kopia av det allianstraktat som slöts mellan Sverige och Turkiet) i december 1739. Historien om förhandlingarna bakom traktatets tillkomst och Sveriges tidigare relation till Turkiet är till stora delar oskriven. På uppmaning av UD kunde relevant översättning av traktatet samt information om de diplomatiska förhandlingar som ledde fram till traktatets tillkomst överlämnas av projektledaren till delegationen. Det här projektet syftar till att fylla den rådande kunskapsluckan om relationen mellan Sverige och Turkiet ur ett historiskt perspektiv. Studien har två huvudsakliga mål: Ett mål är att bidra till ny kunskap om 1730-talets förhandlingars bakgrund, syfte, genomförande samt resultat. Det andra målet är att bidra till fördjupad kunskap om de mönster av värderingar och attityder som kom till uttryck under förhandlingarna, det vill säga vad analysen säger om den rådande politiska kulturen – med särskilt fokus på tillitens betydelse på aktörsnivå. Här söks projektmedel för bearbetning av redan insamlat källmaterial och färdigställande av en monografi. Detta beräknas ta ett år i anspråk.