Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid. Växlar och assignationer som kredit- och betalningsinstrument

StorAnslag Ekonomiska och politiska förändringar äger rum i Europa under förindustriell tid och turbulens präglar perioden. Bland annat äger det rum flera krig som förändrar balanserna mellan Europas stater. Den ekonomiska och sociala mobilitet som följer, leder till förändrade varu- och kreditströmmar. Det övergripande syftet med projektet är att analysera det europeiska betalnings- och kreditväsendet under tidigmodern tid, 1760-1800, med utgångspunkt från de varuflöden som uppstår under skiftande internationella konjunkturer. Däri ingår att kartlägga de inblandade aktörerna i handel och kreditnätverk samt systematisera varuflödenas väg genom de gatewaysystem som uppstår kring viktiga handelsvägar. De finansiella transaktionerna är omfattande och ett ökat antal konkurser inträffar i Europa, inte minst under 1760-talet. Hur klarade handelshus sådana finansiella kriser? Var stod handelshusen i Göteborg i den utvecklingen? Då inte minst handelsstäder som Hamburg, London och Amsterdam stod i centrum för den tidens finans-, kredit- och försäkringssystem, ställs frågan om hur handelshus i Göteborg med dess av tradition starka förbindelser till nämnda städer påverkades.