Förvärvserfarna företag

Fusioner och förvärv (nedan: förvärv) gör att företag byter ägare närmast dagligen. De stora belopp som omsätts brukar motiveras med strävan efter ökad lönsamhet, till exempel genom ny produktutvecklingskompetens, förbättrade försäljningskanaler eller utökad tillverkningskapacitet. Samtidigt visar forskning att förvärv ofta misslyckas. En gren inom förvärvsforskningen har uppmärksammat vikten av erfarenhet: att de företag som har förmåga att dra lärdomar av tidigare förvärv borde lyckas bättre i urval, prissättning och integration av förvärvskandidater. Men fortfarande är befintlig teori inte utvecklad rörande vilka organisatoriska förutsättningar i företagen som gynnar eller hämmar att sådan erfarenhet byggs upp. Syftet med det här föreslagna projektet är därför att utveckla teorier om hur förvärvserfarenhet byggs upp i förvärvsintensiva företag. Eftersom erfarenheter och erfarenhetsbyggande är organisatoriska och ibland omedvetna processer genomförs projektet som en kvalitativ, komparativ studie baserad på intervjuer och observationer. Mellan åtta och tolv förvärvsintensiva svenska företag studeras för att nå tillräckligt djup och tillräcklig spridning i resultaten. Projektet väntas ge tydliga bidrag till den befintliga forskningen. Resultaten bedöms även ha stor relevans för förvärvsintensiva företags förmåga att nå framgång i senare förvärv, och därmed även ge insikter användbara för företag som genomför färre förvärv.