Myntsystem och penningpolitik i högmedeltidens Europa och Skandinavien

Projektet syftar till att analysera myntsystem och penningpolitik i det medeltida Europa och Skandinavien. Fokus är på valet mellan tidsbegränsade och långlivade mynt i relativt outvecklade ekonomier där mynt börjat användas som transaktionsmedel och värdemätare av stora delar av befolkningen. Tidsbegränsade mynt innebar att myntherren med jämna mellanrum ogiltigförklarade de gamla mynten som måste växlas in mot nya mynt mot en avgift. I projektet analyseras vilka konsekvenser valet av myntsystem fick för myntförsämringar, ekonomisk aktivitet och osäkerhet. Speciellt kommer mynt i form av s.k. ensidiga brakteater att analyseras och hur dessa hänger ihop med tidsbegränsade mynt. En enkel teoretisk modell byggs upp som sedan testas på de skandinaviska länderna under medeltiden. Existerande litteratur inom ämnet har varken använt sig av: 1) ekonomisk teori för att förstå penningpolitik och pengarnas funktion eller 2) statistiska metoder för att analysera skattfynd. Tidigare svensk litteratur har inte heller kopplat samman de svenska medeltida mynten med den internationella forskningslitteraturen. I detta projekt tillämpas samtliga dessa tre metoder. Det bör understrykas att projektet är tvärvetenskapligt: befintlig litteratur och vetenskapliga metoder inom nationalEkonomi, ekonomisk historia, numismatik och arkeologi kommer att användas och tillämpas.