SME:s internationaliseringsprocess: handelshinder, kulturella skillnader och institutioners betydelse

Att ett lands institutioner spelar en central roll för ekonomisk utveckling och hur handelsmönster bildas. Med väl fungerande institutioner upprätthålls bland annat äganderätt, näringsfrihet och stabila skatteregler: Faktorer som påverkar kan verka som betydande handelshinder. En enkel översikt av befintliga data ger vid handen att ett stort antal SME:s redan tagit steget och börjat exportera eller på annat sätt agerar internationellt. Det stora antalet SME:s till trots så domineras handelflödena av ett oproportionerligt litet antal stora multinationella företag. Detta indikerar att internationaliseringsprocessen hos SME:s kan vara särskilt intressant att studera då små störningar helt kan stoppa eller till och med reversera internationaliseringsprocessen. Med detta som bakgrund avser Viroj Jienwatcharamongkhol att skriva tre avhandlingskapitel på ämnet ”SME:s internationaliseringsprocess: handelshinder, kulturella skillnader och institutioners betydelse”.