Tillväxt, omvandling och konkurrens - den svenska livförsäkringsindustrin 1855-2010

Livförsäkringsindustrin växte fram vid mitten av 1800-talet i Sverige. I det framväxande industrisamhället mötte livförsäkringen ett växande behov av att trygga familjens försörjning inför livets osäkerhet. Förändrade försörjningsmönster och stigande inkomster skapade ekonomiska möjligheter att spara pengar för efterlevande. Vid sekelskiftet 1900 var livförsäkringen en trygghet för många familjer i landet. För ekonomin i stort innebar det att hushållens besparingar, som tidigare varit bundna inom familjen, kunde användas för investeringar i helAnslag Ekonomin. I projektet undersöks livförsäkringsindustrin med hjälp av ekonomisk statistik insamlade från alla svenska och utländska bolag verksamma i Sverige sedan mitten av 1800-talet. I fokus står livbolagens utveckling, tillväxten, omvandlingen och avkastning i bolagens försäkrings- och placeringsaffärer. Med utgångspunkt i aktuell forskningslitteratur analyseras hur makroekonomiska förhållanden, institutionella förändringar, marknadsstruktur, bolagsformer och företagsspecifika egenskaper har påverkat bolagens utveckling. Utifrån ett bredare forskningsperspektiv är studiet av det svenska försäkringsväsendets historia viktigt eftersom både marknadsstruktur samt institutioner avviker från de länder som stått modell för teoriutvecklingen. Projekts mål är att öka vår kunskap inom området och därmed bidra till den internationella teoriutvecklingen.