Hur påverkar sjukvårdens innovationssystem innovationers möjlighet att utvecklas och spridas?

De initiativ som riktats mot svensk sjukvård och medicinsk teknik de senaste åren har väsentligen varit begränsade till att stödja den tidiga idégenereringsprocessen. Men vad händer sedan? Leder genereringen av innovationer också till skapandet av nya framgångsrika svenskAnslag Medicinteknikföretag och får innovationerna förbättrad vård till lägre kostnader som följd? För att besvara dessa frågor vill vi identifiera och studera ett brett antal medicintekniska innovationer av olika kommersiell framgång under de senaste 15 åren. En enkätstudie planeras att skickas ut till identifierade aktörer inom industri och sjukvård. I fallstudier utvärderas ett urval av identifierade innovationers kostnadseffektivitet och den påverkan på innovationens utveckling som skett från sjukvårdens innovationssystem. Sjukvårdens innovationssystem definieras som de stödjande (i form av kunskap, resurser m.m.) och selekterande (marknad, upphandling, utvärdering) mekanismer som bidrar till skapande av kostnadseffektiva innovationer. Vi avser att identifiera huruvida kostnadseffektiva innovationer har haft en större överlevnad i sjukvården framför de innovationer som bedömts som ineffektiva. Resultatet av studien förväntas ge oss bättre insikt om den svenska sjukvårdssektors innovationssystems stödjande och selekterande effekter på en innovation och leda till teoretisk vidareutveckling av innovationssystemansatsen.