Innovationsmiljöers användning av och inställning till design i produktifieringsprocesser

Under det senaste decenniet har design som begrepp fått en mer framträdande plats i samband med forskning och debatt kring innovation. Ett exempel på detta är företaget Apples framgångar med sina smarta telefoner, där design och teknisk innovation gått hand i hand för att ta fram de beröringskänsliga skärmarna. I den management relaterade litteraturen har begreppet ”designtänkande” vuxit fram, som ett sätt att fånga en ny relation mellan design och management. Inom den designrelaterade litteraturen har istället begrepp som ”innovation in meaning” tagit plats, som beskrivning av vad design bidrar med för sorts innovationer. En stor del av den tidigare forskningen fokuserar i första hand på företags innovationer, och den roll design kan ha i dessa sammanhang, och har där bidragit med såväl teorier, empiriska studier och handlingsbar kunskap. Däremot vet vi idag mindre om hur design kan spela en roll för de aktörer i innovationssystemet som ligger nära, eller delvis utgör, grundforskningsnära aktörer. Syftet med det här projektet är att bidra med kunskap om hur design kan bidra i transformationen från forskningsbaserade idéer till produkter på en marknad.